Skip to content

Categories:

Bedömning av skriftliga uppgifter

Godkänt

Generellt: Texten fungerar efter viss bearbetning i sitt sammanhang; den är uppbyggd med tanke på syfte, mottagare och situation. Texttypen är någorlunda väl uppfattad. Viss bearbetning innebär bearbetning som lätt kan utföras av en annan person än skribenten.
Innehåll och textanvändning: Texten är så rik på innehåll att den i stort sett fungerar i sitt sammanhang. I en argumenterande text presenteras en tes med något argument. Om uppgiften bygger på användning av källor, har eleven utnyttjat sådana. Källhänvisningar ska finnas i de texttyper där sådana krävs.
Disposition och sammanhang: Textens disposition är så genomtänkt att innehållet blir sammanhängande, relativt klart och överskådligt. Helst ska dispositionen markeras genom styckeindelning.
Språk och stil: Språket är någorlunda anpassat till skrivsituationen. Språket är vidare så tydligt att läsarens förståelse av texten inte hindras annat än i undantagsfall. Det innebär att eleven måste behärska grundläggande regler för språkriktighet.

Väl godkänt

Generellt: Texten fungerar utan omfattande bearbetning i sitt sammanhang; den är uppbyggd med tanke på syfte, mottagare och situation. Efterfrågad texttyp är i stort sett riktigt uppfattad.
Innehåll och textanvändning: Innehållet är så självständigt och synpunktsrikt som uppgiften kräver. Balans råder mellan konkreta exempel och övergripande resonemang. En argumenterande text innehåller en tydligt presenterad tes och goda argument för den. De texter som elevens text bygger på har uppfattats väl. Eventuella källhänvisningar är funktionella och smidigt infogade i texten.
Disposition och sammanhang: Textens disposition är klar och överskådlig och även tydligt markerad genom styckeindelning. Proportionerna mellan innehållets olika delar är väl avvägd. Texten är sammanhängande: den röda tråden framgår tydligt, övergångar mellan styckena finns och meningar och satser binds ihop.
Språk och stil: Språket är anpassat till skrivsituationen. Språket är vidare varierat, klart och i stort sett korrekt.

Mycket väl godkänt

Generellt: Texten fungerar väl i sitt sammanhang; den är uppbyggd med tanke på syfte, mottagare och situation. Efterfrågad texttyp är väl uppfattad och genomförd.
Innehåll och textanvändning: Innehållet är självständigt, fylligt och gärna originellt/individuellt. En argumenterande text driver en tydlig tes med hjälp av välvalda argument och med hänsyn till eventuella motargument. De texter som elevens text bygger på har utnyttjats på ett sätt som tillför intressanta aspekter.
Källhänvisningarna är smidiga och väl fungerande.
Disposition och sammanhang: Textens disposition är så klar och överskådlig att den underlättar läsningen. Styckeindelningen är också genomförd så att strukturen framhävs. Textbindningen fungerar väl på alla nivåer.
Språk och stil: Språket uppvisar stilistisk säkerhet och är väl anpassat till skrivsituationen.


Här kan du jämföra de olika betygsstegen i en matris: http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/bedomning/bedomning-av-skriftliga-uppgifter/matris-bedomning-av-skriftliga-uppgifter/


2 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Continuing the Discussion

  1. NV08 läser Svenska B - Förslag på ett slags bedömningsmall linked to this post on 21 september, 2010

    […] har ni andra och till och med bättre förslag på hur man kan göra det? (Jämför gärna med Skolverkets bedömningsmall för det nationella provet – som ni också har fått ut i pappersform tillsammans med […]

  2. NV08 läser Svenska B - Sista förberedelser inför onsdagen linked to this post on 15 november, 2010

    […] Titta igenom Nationella provets texthäfte och kopieringsunderlaget och fundera över det som står där. (Om du vill läsa bedömningsmatrisen för det skriftliga provet kan du även titta här:  http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/bedomning/bedomning-av-skriftliga-uppgifter/.) […]

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet