Skip to content

Categories:

Skrivråd

A. Läs uppgiften noga och följ anvisningarna!

Vilket är syftet med din text? Varför skriver du den? Vad ska den användas till? Vilka är dina läsare? Hur lång ska texten vara? Obs! Anpassa dig efter detta!

B. Tänk och uttryck dig självständigt!

Vanligt i skrivuppgifter är att man vill att eleven ska göra jämförelser (hitta likheter och skillnader) mellan texterna: ”Både författare A till text A och författare B till text B skriver i sina artiklar om…, men författare B tar dessutom upp …”.

Ofta vill man att du ska skriva vad du tycker och varför du tycker som du gör, hur du tolkar texterna eller bilderna och varför du tolkar dem som du gör, etc. Tänk då på att inte bara skriva vad du tror att läsaren vill läsa, utan våga visa dig själv! Ge gärna både konkreta exempel på det som du skriver om och gör generaliseringar! Ta upp viktiga detaljer såväl som de stora sammanhangen!

Använd ditt eget språk! Dina tankar ska kläs i Dina ord! Då blir din text unik och intressant!

C. Litteraturhänvisningar och referatmarkörer

När du berättar om olika texter eller bilder så var noga med att presentera dem så att dina läsare kan hitta dem och själva läsa eller titta på dem! Skriv till exempel: ”Jag håller med Bodil Jönsson när hon i sin bok Tio tankar om tid (1999) skriver att …”.

Skilj på det du refererar (andras tankar) och det som är ditt eget genom att använda dig av referatmarkörer när du refererar, t ex ”Anna Döbling avslutar sin dikt med att …” och skriv ”jag anser/tycker/tror/ …” när det är dina egna tankar, t ex ”Jag tror att Gunnar Fröding ville säga följande med sin novell …” eller ”Den texten, A, får mig att tänka på text B därför att …”.

D. Styckeindelning och satsradning

Något som många av er missar är när man ska ha nytt stycke och hur man markerar nytt stycke. Se till att du har detta klart för dig! Allt som hör ihop ska stå ihop. Nytt stycke markeras med ny rad och indrag eller med en blankrad. Du ska alltså inte ta en ny rad efter varje punkt! = Detta är faktiskt ett mycket vanligt problem, så var observant!

Ett annat vanligt problem i era texter är satsradningar. Ett exempel: ”Jag har läst inledningskapitlet till boken Livet är det som pågår medan vi sysslar med annat av Lennart Hagerfors, det fick mig att tänka på att…” Sätt punkt mellan fullständiga meningar, inte bara komma!

E. Inledning

Tänk på att skriva en inledning där du berättar vad din text kommer att handla om. Berätta varför du skriver och vad du ska skriva om. Om du ska skriva ett brev, så tänk t ex på hur ett brev inleds med hälsningsfras och presentation av vem man är och vad man vill den person eller myndighet som man skriver till.

F. Den röda tråden

Se till att din text hänger ihop! Se till att din text är självbärande! Kan den läsas av någon som inte har läst det material som du skriver om?!

Ha en väl genomtänkt disposition som markeras genom din styckeindelning.

G. Avslutning

Tänk på att skriva en avslutning där du avrundar din text. Detta kan du t ex göra genom att sammanfatta det viktigaste av det som du kommit fram till i din text, skriva en slutsats och/eller återknyta till din inledning av texten.

Lycka till!


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet