Skip to content

Categories:

Öva referatskrivning 2

Skriv ett referat på följande text:

SPRÅKVÅRD 2/05

”Ord vi dissar” av Catharina Nyström Höög

Svenskarna har en funktionell och demokratisk syn på lånord. Viktigast är att orden är begripliga och användbara. Sedan spelar det mindre roll varifrån de kommer. Men när prästen säger Oh shit! går det för långt. Catharina Höög rapporterar från en undersökning av våra attityder till kidsen, cookie, briefa, workshop och andra importord.

Man använder alltför många engelska ord i svenskan i dag. Det anser en majoritet av tillfrågade svenskar, när frågan ställs på detta generella vis. Men ställer man konkreta engelska ord mot möjliga svenska ersättningsord blir resultatet ett annat. De flesta uppger att de använder importorden. Mer än hälften av en tillfrågad grupp använder hellre mail – eller mejl – än e-post. I princip känner svenskarna alltså ett visst motstånd mot mängden engelska importord, men i praktiken gör de gärna bruk av dem.

Så enkelt kan man sammanfatta en del av resultaten av de attitydundersökningar som under 2002 genomfördes av det samnordiska forskningsprojektet Moderne importord i språka i Norden. Efter ett par års bearbetning är resultaten nu färdiganalyserade och på väg att publiceras i rapporter.

De resultat som presenteras i den här artikeln bygger på två av projektets delundersökningar: I en telefonenkät har drygt tusen svenskar svarat på frågor om importord (Hammermo). Och i en mindre djupundersökning har 24 svenskar i intervjuer och gruppsamtal gett sina synpunkter på importord och andra näraliggande språkfrågor (Nyström Höög). De båda info rmantgrupperna svarar ungefär likadant på de frågor som är gemensamma för båda undersökningarna. De är alltså i huvudsak eniga om att det används för många engelska ord i svenskan idag. I något mindre utsträckning är de eniga om att det borde skapas nya svenska ord som ersätter de engelska. Det svarsmönstret kan nog förklaras på olika sätt. Man kan till exempel anta att flera anser att det förvisso används för många engelska ord, men att det problemet inte är så betydande att man måste skapa svenska ersättningsord. En annan möjlighet, som flera svarande faktiskt hänvisar till, är att det redan finns svenska ord i stället för de engelska. Det gäller bara att använda dem!

Enkätfrågorna om importord och ersättningsord ger en väldigt allmän bild av svenskarnas inställning till engelsk språkpåverkan. Djupundersökningen ger möjlighet till nyanseringar. I intervjuer och gruppsamtal framträder individuella uppfattningar tydligare. Där tydliggörs också en ganska allmän uppfattning om att man egentligen inte kan svara på frågan om det används för många engelska ord generellt. Det verkar snarare finnas en rad olika villkor som avgör om engelska importord kan användas eller om svenska ord är att föredra. I den här artikeln vill jag lyfta fram just några sådana villkor. /…/

Denna del av texten användes i texthäftet Den moderna människan för det nationella provet i kursen Svenska B på gymnasiet, ht 2006.

Du kan läsa texten i sin helhet här: http://www.spraknamnden.se/sprakvard/innehallsforteckning/2_05/ord_vi_dissar.htm


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet